Difficult to read tamil fonts.
Click here to download fonts
Home
About Us
Our Books
Sangamam
Contact Us
  • இன்டிசைன் சிசி2020
    28.07.2022ம் தேதி முதல் 15 நாட்கள் இணையம் வழியாக இன்டிசைன் சிசி2020 பயிற்ச...
ð£ô£T Þ¡v®†Î† ÝçŠ è‹ŠÎ†ì˜ Aó£H‚v - ËŸÁ‚èí‚è£ù èEQ õ¬óè¬ôë˜è¬÷ à¼õ£‚A»œ÷ Þî¡ G˜õ£A F¼.ªü.ióï£î¡, ºŠð¶ ݇´èÀ‚è‹ «ñô£è Ü„²ˆø¶¬øJ™ ܬùˆ¶Š ð°FèO½‹ ªêò™º¬ø ÜÂðõ‹ ªðŸÁœ÷õ˜. «ñ½‹ 1987 ºî™ èEQ õ¬óè¬ôJ™ «ïó®ò£è  ªðŸø ªêò™º¬ø ÜÂðõˆ¶ì¡ èì‰î 20 ݇´èÀ‚°‹ «ñô£è èEQ õ¬óè¬ôŠ ðJŸC¬ò õöƒA õ¼Aø£˜.

î‹Iì‹ ðJô õ¼ðõ˜èÀ‚°‚ ªè£´ŠðîŸè£è Þõ˜ â¿Fò ðJŸCŠ ð£ìƒèœ ªð¼‹ õó«õŸŠ¬ð ªðŸø¬îˆ ªî£ì˜‰¶ ÜõŸ¬ø ܬùõ¼‹ õ£ƒA´‹ õ‡í‹ ¹ˆîèƒè÷£è ªõOJ†´ õ¼Aø£˜.

இன்டிசைன் சிசி2020 பயிற்சி வகுப்பு
Price : Rs.2800.00
பாலாஜி கணினி வரைகலைப் பயிலகம் இரண்டாம் முறையாக வழங்கும் இன்டிசைன் சிசி2020 இணையவழி பயிற்சி ...


ஐந்து நிமிடங்களில் அனிமேஷன்
Price : Rs.150.00
போட்டோஷாப், ஃப்ளாஷ், சின்ஃபிக்ஸ்டூடியோ ஆகிய மென்பொருட்களில் அடிப்படை நிலையில் சலனப்படங்கள...