Home
About Us
Our Books
Sangamam
Contact Us

இன்டிசைன் சிசி பயிற்சி வகுப்பு
Price : Rs.3500.00
இன்டிசைன் சிசி பதிப்பில் இரண்டு நாட்கள் பயிற்சி வகுப்புகள் ... முதல் முறையாக மின்னூல் மற்றும் மின்பதிப்பு தொடர்பான செயல்முறை விளக்கத்துடன் நடத்தப்படவுள்ளன. மேலும் விவரங்கள் இணைப்பில் காண்க.

InD 2 days Training Full Details.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------