Home
About Us
Our Books
Sangamam
Contact Us

இன்டிசைன் சிசி பயிற்சி வகுப்பு
சென்னையில் அடோபி இன்டிசைன் சிசி இரண்டு நாள் பயிற்சி வகுப்புகள் (தமிழில்) - முதல் முறையாக, மின்னூல் - மின்பதிப்பு உருவாக்கம் உட்பட... விவிரம் மற்றும் விண்ணப்பத்திற்கு அவய்லபிள் புக்ஸ் பகுதியில் பயிற்சி பற்றிய விவரங்களுடன் இணைத்துள்ள பீடிஎஃப் காண்க.